آمار کل " واردات از" کشور "آرژانتين" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 آرژانتين 100110 -گندم سخت 1,515,907,815 343,985,056,502 Rls. 196,002,880 $
2 1380 آرژانتين 150710 -روغن خام سويا 230,816,800 141,449,351,006 Rls. 80,597,921 $
3 1380 آرژانتين 151211 --روغن دانه آفتابگردان , روغن گلرنگ يا ز 39,500,000 27,831,391,183 Rls. 15,858,342 $
4 1380 آرژانتين 150790 -روغن سويا (باستثناء خام ) و اجزاء آن 33,500,000 21,165,354,405 Rls. 12,060,031 $
5 1380 آرژانتين 100630 -برنج نيمه سفيد كرده (نيم آسياب ) يا برن 29,023,850 13,964,480,134 Rls. 7,956,969 $
6 1380 آرژانتين 230400 كنجاله و ساير آخال هاي جامد, از دانه سويا 26,250,000 9,263,614,633 Rls. 5,278,413 $
7 1380 آرژانتين 240120 -توتون و تنباكو كه قسمتي يا تمام برگ هاي 198,000 981,624,137 Rls. 559,330 $
8 1380 آرژانتين 847759 --ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشكل دادن ك 66,220 459,196,093 Rls. 261,650 $
9 1380 آرژانتين 901850 - آلات ووسايل امتحان ,تشخيص بيماري و جرا 195 21,710,684 Rls. 12,371 $
10 1380 آرژانتين 731100 ظروف براي گازهاي فشرده يامايعشده ,از آهن ياازفولاد, 1,179 13,555,968 Rls. 7,724 $
11 1380 آرژانتين 850440 - كنورتيسورهاي استاتيك 926 12,351,236 Rls. 7,038 $
12 1380 آرژانتين 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائي 162 11,126,713 Rls. 6,340 $
13 1380 آرژانتين 730449 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدور 3,610 6,939,735 Rls. 3,954 $
مجموع کل
559,165,752,429 ريال
مجموع کل
318,612,962 دلار
[1]