آمار کل " واردات از" کشور "آروبا" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 آروبا 730531 `--لوله از آهن ياازفولاد,(غيرازلوله ها)جو شد 642,621 2,532,467,307 Rls. 1,443,001 $
2 1380 آروبا 730410 لوله هاي بدون درزاز آهن ياازفولادكه براي خطلوله ن 649,562 1,817,926,810 Rls. 1,035,856 $
3 1380 آروبا 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 38,146 1,006,899,256 Rls. 573,732 $
4 1380 آروبا 840690 -اجزاءوقطعات توربين هاي بخاروسايرتوربين هاي 734 916,847,416 Rls. 522,420 $
5 1380 آروبا 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 60,613 833,000,569 Rls. 474,644 $
6 1380 آروبا 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصا 1,590 466,290,550 Rls. 265,693 $
7 1380 آروبا 730722 --زانوئي ,مهره ,ماسوره ,ازفولادزنگ نزن , 64,131 282,625,532 Rls. 161,040 $
8 1380 آروبا 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارو 14,075 218,775,894 Rls. 124,659 $
9 1380 آروبا 730711 --لوله واتصالات لوله كشي ازريخته گري ,ازچدن غير 40,450 186,591,136 Rls. 106,320 $
10 1380 آروبا 848140 -شيراطمينان يافشارشكن , 6,217 132,441,162 Rls. 75,465 $
11 1380 آروبا 730791 --فلانچ از آهن ياازفولاد(غيرازفولادزنگ نزن ), 18,124 125,605,335 Rls. 71,570 $
12 1380 آروبا 730793 --لوازم واتصالات براي جوشكاري لب به لب از آهن ي 8,957 86,878,771 Rls. 49,504 $
13 1380 آروبا 730449 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدور 34,060 81,775,896 Rls. 46,596 $
14 1380 آروبا 853720 -تابلوها و,,, مجهز به دوياچنددستگاه شماره 203 53,471,905 Rls. 30,468 $
15 1380 آروبا 391400 مبادله كننده هاي يون براساس پليمرهاي مشمول شما 5,860 44,538,883 Rls. 25,378 $
16 1380 آروبا 271000 نفت ,غيره (باستثناي خام ),فر آورده هاي مربوط ب 3,600 38,145,709 Rls. 21,735 $
17 1380 آروبا 731819 --اشياءحديده شده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آه 8,491 22,727,258 Rls. 12,950 $
18 1380 آروبا 940599 --اجزاءوقطعات (غيراز شيشه وپلاستيك ),براي چ 3,740 8,970,118 Rls. 5,111 $
19 1380 آروبا 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي 346 1,281,446 Rls. 730 $
مجموع کل
8,857,260,953 ريال
مجموع کل
5,046,872 دلار
[1]