حوزه:  
کشور:  
سئوال:   آیا تعرفه واردات و صادرات برای یک کالا باهم برابر است؟ به طور مثال اگر قصد داشته باشیم یک کالا وارد کنیم و تولید داخلی همان کالا را صادر کنیم، تعرفه ها یکی می باشد؟ برای کالاهای نفتی چطور؟ لطفا راهنمایی فرمایید.با تشکر
پاسخ:
حقوق ورودی یک کالا، مشتمل بر 2 هزینه است: یکی حقوق و عوارض که در واقع نوعی مالیات غیرمستقیم است، و دیگری هزینه هایی که در مقابل انجام خدمت مانند هزینه تخلیه و بارگیری، آزمایش، استاندارد، انبارداری دریافت می شود. از آنجایی که حقوق و عوارض توسط گمرک کشور مقصد دریافت می شود، ممکن است در دو کشور لزوما برابر نباشد.