حوزه:  
کشور:  
سئوال:   با سلام من در نمایشگاه اگروفود تهران با چند شرکت اکراینی ترک و چینی اشنا شدم که نیاز به خرید از انها دارم. چگونه میتوانم از اعتبار انها مطمئن بشوم با تقدیم احترام
پاسخ:
برای کسب اطلاعات لازم از طریق سفارتخانه های این کشورها در ایران اقدام نمائید.