حوزه:  
کشور:  
سئوال:   چگونه میتوان فهرست مناقصات خرید کشور را دریافت کرد؟
پاسخ:
براي در اختیار داشتن لیست مناقصات بین المللی می توانید به وب سایت سازمان توسعه تجارت ایران به آدرس http://fa.tpo.ir مراجعه نمائید که در آن لیستی از این مناقصات از سایت هاي زیر خریداري شده است. در صورت عدم بروز رسانی این داده ها با دفتر توسعه صادرات خدمات با شماره تماس 22662554 و 22662518 تماس حاصل نموده و مناقصات موردنظر خود را از آن دفتر دریافت نمائید. (http://www.middleeasttenders.com، http://www.tendersinfo.com) همچنین شما می توانید با خریداری اشتراک از سایت هایی چون مرکز اطلاعات فنی ایران به اطلاعاتی در زمینه مناقصات داخلی و خارجی دست یابید.