حوزه:  
کشور:  
سئوال:   با سلام در حال برسی بازاریابی برای تاسیس نمایندگی یک شرکت خارجی در خصوص تولید قطعات فلزی
پاسخ:
لطفا جهت دریافت اطلاعات اخذ نمایندگی خارجی به سایت نمایندگی شرکت های خارجی در ایران به آدرس http://www.ittc.ir مراجعه نمائید.