اتاق هاي مشترک - کمیته ی مشترک ایران و سوریه

رئیس: کیوان کاشفی 

دبیر: احمد حاتم زاده 

تلفن:  85732384