اتاق هاي مشترک - کمیته ی مشترک ایران و سوریه

رئیس: کیوان کاشفی 

دبیر: احمد حاتم زاده 

ناب رئیس: حسین پیر موذن

تلفن:  85732384

آدرس: تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، پلاک ۱۷۵