اتاق هاي مشترک - کمیته ی مشترک ایران و بلغارستان

رئیس: سعید هادئی

نائب رئیس:بهروز اسدی 

دبیر: حامد میرشریفیان

تلفن: 85732364