اتاق هاي مشترک - کمیته ی مشترک ایران و لبنان

رئیس: امیر تقدسی 

نائب رئیس:فهیمه صباغی 

دبیر: احمد حاتم زاده

تلفن :85732384