اتاق هاي مشترک - کمیته ی مشترک ایران و لهستان

رئیس: آقای بنامولایی

دبیر:  نرجس امینی

تلفن: 85732362