اتاق هاي مشترک - کمیته ی مشترک ایران و لهستان

رئیس: آقای بنامولایی

نائب رئیس: مهران فکری 

دبیر:  نرجس امینی

تلفن: 85732362

آدرس:تهران- خیابان طالقاتی- شماره 175