اتاق هاي مشترک - کمیته ی مشترک ایران و ازبکستان

رئیس: آقای عباسی

نائب رئیس :  محمد صالحی 

 دبیر: نسترن اسدی

 تلفن: 85732374

آدرس:تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، پلاک ۱۷۵