اتاق هاي مشترک - کمیته ی مشترک ایران و ازبکستان

رئیس: آقای عباسی

 دبیر: نسترن اسدی

 تلفن: 85732374