اتاق هاي مشترک - کمیته ی مشترک ایران و چک

رئیس: آقای قدکی

دبیر: نرجس امینی

تلفن:  85732362