اتاق هاي مشترک - کمیته ی مشترک ایران و چک

رئیس: آقای قدکی

نائب رئیس: 

امیر مسعود کبریت ساز توکلی 

دبیر: نرجس امینی

تلفن:  85732362

آدرس:تهران- خیابان طالقاتی- شماره 175 - ساختمان شمالی