اتاق هاي مشترک - کمیته ی مشترک ایران و دانمارک

رئیس:آقای علیزاده

دبیر:  مهدی ساعتچی

تلفن: 85732356