اتاق هاي مشترک - کمیته ی مشترک ایران و نروژ

 رئیس: آقای حیدری

دبیر: گلناز سلحشور

تلفن: 85732383