اتاق هاي مشترک - کمیته ی مشترک ایران و اندونزی

رئیس:  آقای طاهر نژاد 

دبیر: نسترن اسدی

 تلفن: 85732374