اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و تاجیکستان

 رئیس: آقای محمد حسین روشنک

 

 تلفن: 88738630
37662009- 051

فکس:37666121-051

آدرس: میدان آرژانتین- خیابان بخارست- خیابان شانزدهم- پلاک 13- طبقه 5
مشهد- خیابان فلسطین- بین فسطین 18 و 20 - پلاک 2- زنگ 2- طبقه اول