اتاق هاي مشترک - کمیته ی مشترک ایران و ژاپن

 رئیس: بهرام شکوری

 دبیر: نیلوفر اسدی

تلفن: 85732376