اتاق هاي مشترک - کمیته ی مشترک ایران و ژاپن

 رئیس: بهرام شکوری

نایب رئیس: مهدی شریفی نیک نفس

 دبیر: نیلوفر اسدی

تلفن: 85732376 

آدرس:تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، پلاک ۱۷۵