اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و ترکمنستان

رئیس : آقای محمد صمدی

نایب رئیس:عبدالحلیم ماهری

نایب رئیس: مجید جلیلی بشاشی


اعضا هیات رئیسه:

مجید محمد نژاد  

مجید جلیلی بشاشی

بهمن ایری

 احمد زمانیان یزدی

 محمد رضا توکلی زاده 

 رحمان قره باش

عبدالحلیم  ماهری

 سید اکبر رسولی

دبیر اجرایی : آمنه  سلیمانی 

آدرس : تهران -  خیابان مفتح پایین تر از هفت تیر - کوچه افشار - پلاک 8 - طبقه 4

تلفن تماس : 88381356 

آدرس الکترونیک: turkamanestan@yahoo.com