اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و برزیل

رئیس : کاوه زرگران

نایب رئیس : مسلم ناصری

نایب رئیس : فرهاد آگاهی

عضو هیات رئیسه : بهزاد درخور

عضو هیات رئیسه : حسن مهربانی یگانه

عضو هیات رئیسه : محسن امینی

عضو هیات رئیسه : مهدی جهانبانی

ایمیل : chairman@ibcc.com 

سایت : http://ibjcc.com

تلفن : 982188508046+ و 982188508047+

 آدرس :خیابان خرمشهر - خ شهید عشقیار - کوچه 8 - پلاک 4 - طبقه 5 - واحد 11