اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و برزیل

رئیس : کاوه زرگران

نایب رئیس : مسلم ناصری

نایب رئیس : فرهاد آگاهی

عضو هیات رئیسه : بهزاد درخور

عضو هیات رئیسه : حسن مهربانی یگانه

عضو هیات رئیسه : محسن امینی

عضو هیات رئیسه : مهدی جهانبانی

ایمیل : chairman@ibcc.com 

تلفن : 888882869