اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و سوئیس

رئیس:شریف نظام مافی (بولر)

نایب رئیس  : متین صادقی (SEFAR)

نایب رئیس :علی توکلی خو (شیشه لیا)

دبیر کل: عبدالحسین معین پور (ISCC)


اعضا هیات مدیره :

حسین سلیمی (کناف ایران)

حسین یزدجردی (آرد تابان)

شکراله معماریان (کوبل دارو) 

الهه علوی (Janssen Cilag)

 

آدرس:خیابان کریم‌خان، خیابان خردمند جنوبی، پلاک 47، واحد 11

کدپستی: 1598843414

تلفن: + 98 (21) 88822551- 88822552

فکس:88836814

پست الکترونیکی: info@iransuisse.com

 

نشانی اینترنتی : www.iransuisse.com