اتاق هاي مشترک - شورای ایران و قطر

 رئیس: اعلاء میرمحمد صادقی

آدرس:  تهران- خیابان طالقانی- شماره 254

تلفن:  88346727

فکس :  88346727

پست الکترونیکی:  -

نشانی اینترنتی : -