اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و عمان

 

رئیس: محسن ضرابی

نائب رئیس اول: محمد امین صباغی زاده

نائب رئیس دوم: حافظ کمال هدایت

دبیر کل: آناهیتا فرزام

خزانه دار: سید محمد ابراهیم علوی

هیات رئیسه : احمد آزاد مرد

هیات رئیسه : محمد پرهام

بازرس : محمد میر رضوی  

آدرس:  تهران- خیابان ولیعصر - بلوار اسفندیار - شماره 57

تلفن:    26200065 الی 70

فکس :  26200064

پست الکترونیکی:  pr@iromcc.com

نشانی اینترنتی : iromcc.com