اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و هند

اعضای هیات مدیره

رئیس

ابراهیم جمیلی

نائب رئیس

احمد زارعی

نائب رئیس

مصطفی ناظری

خزانه دار

محمد مهدی طباطبایی

عضو هیات مدیره

جمشید خلیلی

 عضو هیات مدیره

فرید صباحی 

 عضو هیات مدیره

سید احمد بحق

بازرس

هاشم حاج علی اکبری

 

آدرس:  تهران- خیابان طالقانی- شماره 175

تلفن:  88346744

فکس : 88346744

پست الکترونیکی: info@i-ibc.net

نشانی اینترنتی : www.i-ibc.net