اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و هلند

 
رئیس : شاهین شیثی 

نایب رئیس اول : شهاب جانسپار

نایب رئیس دوم : مجید حاجی احمدی

عضو هیات مدیره :  محمود کريميان اقبال

عضو هیات مدیره : سید احمد مقدس

عضو هیات مدیره : سید رضا میرسلیمی

عضو هیات مدیره : قاسم غفاری

بازرس : سید علی زعیم

دبیر : مونا معراجی 

 

آدرس:  تهران، میدان هفت تیر، مفتح جنوبی، کوچه افشار، پلاک 8، طبقه 4

تلفن: 88381349

پست الکترونیکی: info@inbc.ir

نشانی اینترنتی : www.inbc.ir