اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و افغانستان

رئیس:

سید حسین سلیمی

نائب رئیس: 

محمد حسن کرمانی

خزانه دار:

سید عبدالرضا سید خاموشی

دبیرکل:

مظفر علیخانی

اعضا هیات مدیره:

امیر هوشنگ امینی

محمد حنیف مسعودی

احمد اصغری قاجار

سید عبدالرضا سید خاموشی

بازرس:

علی حمزه نژاد

بازرس علی البدل:

قباد چوبدار

آدرس: تهران-خ طالقانی-شماره 175 -  ساختمان اتاق بازرگانی ایران

صندوق پستی: 4671-15875

تلفن: 3-88346541-021

فکس: 88306126-021

پست الکترونیکی: info@iaccim.ir

نشانی اینترنتی:  www.iaccim.ir