اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و سوئد

  

اعضای هیات مدیره

رئیس

عبدالرضا رضایی هنجنی

نایب رئیس اجرایی

گیتی رنجبران

نایب رئیس اول

سعید حلاج یوسف زادگان

نایب رئیس دوم

زعفر تنهاپور خطبه سرا

خزانه دار

علیرضا کمیزی 

عضو هیات مدیره

علی عبداللهیان

عضو هیات مدیره

علیرضا شمس فرد

عضو هیات مدیره

حیدر داوری زرنقی

                          عضو هیات مدیره                                                   فرهاد امان خانی

                                بازرس                                                            علیرضا تقابنی                                                                          

                                دبیرکل                                                            ساناز سعیدی

 

 

آدرس: تهران-خ طالقانی-شماره175 

تلفن: 88834410(021)

فکس: 88810930(021)

پست الکترونیکی: info@iscci.ir

نشانی اینترنتی: www.iscci.ir