اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و عراق

رئیس:

یحیی آل اسحاق

 نائب رئیس اول:

محمد عارف ابراهیمی

نائب رئیس :

شهلا عموری 

نائب رئیس : 

 شعبان فروتن 

ناظر مالی:

مهدی اسدپور منفرد

دبیرکل:

سید حمید حسینی

اعضا هیات مدیره:

یوسف باپیزی - علیرضا کلاهی

سید حمید حسینی- فاطمه شعبانی

محسن چمن آرا - علی نیازی

 

آدرس: تهران-مفتح جنوبی- قبل از ورزشگاه شیرودی -کوچه افشار -پلاک 8 

تلفن:  88814181 (021)   88810546

فکس:  88814180(021)

پست الکترونیکی: iraniraq@gmail.com

نشانی اینترنتی:  http://iriqcc.com