اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و کانادا

 رئیس:

 علاء الدین میرمحمد صادقی

 

نائب رئیس اول:

اسدا... عسگراولادی

نائب رئیس دوم:

شاهین شیثی

خزانه دار:

محسن خلیلی

اعضا هیات رئیسه :

  علیرضا ناظم الرعایایی
فریبرز حقیقی طلب

ایرج حسابی
محسن خلیلی

 

 
 دبیرکل: بهاره گلچین

آدرس: تهران-خ طالقانی-شماره175- ساختمان شمالی

تلفن: 88810616(021)

فکس: 88309048(021)

نشانی اینترنتی: www.iran-canada.biz