اتاق هاي مشترک - اتاق ایران، بلژیک و لوکزامبورگ


رئیس:

ُ

 

 

 

نایب رئیس اول:

 محسن قادری

 

 

نایب رئیس دوم:

علی صالح نیا

 

خزانه دار : 
هادی ناصرپور 

 

  

اعضا هیئت مدیره:

کمال شبانیان

حسن فروزانفرد

محسن خلیلی عراقی

عباس مزروعی

محمد علی هاشم زاده

 

 

 

آدرس: خیابان سید جمال الدین اسدآبادی - خیابان هفتاد و دوم - پلاک 2 - واحد 3

تلفن: 88064426-021

فکس: 88064425-021

پست الکترونیکی: ibcci@iblcci.com

نشانی اینترنتی: www.iblcci.org