اتاق هاي مشترک - اتاق ایران، بلژیک

  tbody>

اعضای هیات مدیره

رئیس

نایب رئیس اول

نایب رئیس دوم 

دبیر کل 

محسن خلیلی عراقی

مهیار ملک محمدی

بهنام حبیبی درگاه 

رضا دیانی 

 عضو هیئت مدیره

 محسن قادری

عضو هیئت مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

 

هومن ناصح

محمد ولی اسدی

محمد هاشم زاده 

 عضو هیات مدیره و خزانه دار

 جعفر مغرور

آدرس: خیابان سهروردی شمالی- خیابان هویزه غربی- پلاک 118- طبقه 5- واحد جنوبی

تلفن: 88500891-021

فکس: 88761058-021

پست الکترونیکی: ibcci@ibcci.com

نشانی اینترنتی: www.ibcci.com