اتاق هاي مشترک - کمیته ی مشترک ایران و سنگاپور

رئیس: فرهاد فزونی

دبیر: نیلوفر اسدی

تلفن:  85732376